Podpora inteligentní výměny modelu mezi programy (BIM) a týmové práce (esa.26)

 

esa.26

Tento modul zvyšuje efektivitu při sdílení modelu mezi CAD a CAE aplikacemi, či mezi dvěma výpočtovými (CAE) programy. Modul obsahuje: Structural2Analysis (automatická konverze konstrukčního modelu na výpočtový), aktualizace ESA projektů. sdílení projektů v rámci pracovní skupiny včetně aktualizace projektu a složení změn, Rozpoznávač prvků (automatická konverze obecných těles na 1D a 2D dílce).

Hlavní výhody
Jak konstrukční, tak výpočtový model jsou uloženy v jednom projektu.
Výpočtový model se vytvoří automaticky z modelu konstrukčního.
Obecné tvary lze převádět na konstrukční entity jako nosníky, sloupy, desky a stěny.
Skládání projektů SCIA Engineeru s plnou kontrolou nad provedenými změnami.

Rozpoznávač prvků

Rozpoznávač prvků převádí obecná tělesa na nativní entity SCIA Engineeru a naopak.

 • Převod tělesa na nosník či sloup (1D dílec)
 • Převod tělesa na desku či stěnu (2D dílec)
 • Převod části obecného tělesa na dílec
 • Převod nosníku/desky na obecné těleso

Převodní algoritmy mohou být

 • Automatické
 • Detekují přímé prizmatické nosníky.

Pro nosníky s proměnným průřezem lze použít více přístupů

Vyrovnání

Vyrovnat

Vyrovnání je proces, při němž jsou elementy vyrovnány do roviny tak, aby se jejich uzly spojily.

 • Automatické generování hlavních rovin.
  • Roviny parametrického zadání
  • Roviny rovnoběžné s GSS
  • Roviny USS XY
  • Roviny rovnoběžné s USS XY
  • Roviny čárových rastrů
  • Roviny pater
  • Roviny řezů
  • Roviny generované 1D dílci
  • Roviny generované 2D dílci
 • Rozsahy vyrovnání (okrajové podmínky)
 • Náhled hlavních uzlů
 • Náhled a zvýraznění hlavních rovin
 • Náhled a zvýraznění vyrovnávaných rovin
 • Náhled na vyrovnanou konstrukci

Propojit prvky / uzly

Propojení uzlů je proces propojení uzlů a vytvoření platného výpočtového modelu.

V průběhu propojování generuje SCIA Engineer propojené uzly, průsečíky a vnitřní uzly.

Dále pak:

 • 1D dílce je možno připojit jako žebra.
 • 1D dílce lze připojit pomocí tuhých ramen.
 • Pro hlavní uzel lze vytvořit nové připojené uzly.

Kontrola konstrukce

Kontrola konstrukce pomáhá ověřit, zda jsou entity v projektu platné a mají požadované vlastnosti.

Kontrolují se volné a nadbytečné uzly.

Stejně se detekují zdvojené uzly.

Detekce konfliktů (detekce kolizí)

Detekce konfliktů je nástroj na odhalení objektů, které jsou v nějakém konfliktu.

Funkce:

 • Nalezne tělesa, jež mají společný průnik.
 • Tyto průniky (konflikty) jsou zvýrazněny.

Aktualizace

Funkce Aktualizace porovnává dvě verze modelu.

Funkce detekuje rozdíly a je na uživateli, aby rozhodl, které objekty se mají zachovat a které odstranit.

Hlavní charakteristiky:

 • Automatické rozpoznání změn ve tvaru dílců konstrukce.
 • Vizualizace rozdílů v modelu.
 • Aktualizace vybraných (nebo všech) změn.
 • Aktualizace konstrukčního a/nebo výpočtového modelu.
 • Uložení více variant modelu a jejich vizuální porovnání.