Výpočet železobetonových nosníků a sloupů (esacd.01)

 

esacd.01

Modul se používá pro návrh a posudky železobetonových nosníků a sloupů podle normy. Pro nosníky lze zadávat základní výztuž. Program pak spočte, je-li potřeba ještě další přídavná výztuž. Pro výpočet sloupů je implementována metoda modelového sloupu. Výhodou této metody je, že je pro návrh výztuže ve sloupu zatíženém ohybem a osovou silou je postačující lineární výpočet a jsou přitom zohledněny účinky druhého řádu. Provádí se i výpočet trhlin v mezním stavu použitelnosti.

Hlavní výhody
Výpočet teoretické nutné plochy podélné a smykové výztuže.
Ve vybraných polohách na dílci lze provést podrobný posudek. Uživatel si snadno graficky ověří, mimo jiné, převládající vnitřní síly, prodloužení, napětí v oceli a pracovní diagram.
Potřebná data (krytí, výztuž apod.) a normové součinitele se zadávají v jednoduchých dialozích.
Výsledky se spočtou pro redistribuované momenty a smykový diagram a nutné plochy výztuže jsou znázorněny graficky i numericky.

Normy

Návrh výztuže do nosníků a sloupů je k dispozici pro celou řadu národních příloh k Eurokódům a národních norem. Každá norma je obsahem samostatného modulu:

 • esacd.01.01: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - EC2
 • esacd.01.02: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - DIN 1045-1

 • esacd.01.03: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - NEN 6720
 • esacd.01.04: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - ÖNORM B 4700

 • esacd.01.05: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - ACI-318
 • esacd.01.06: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - BAEL
 • esacd.01.07: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - ČSN

 • esacd.01.08: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - SIA 262

 • esacd.01.09: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - BS 8110

 • esacd.01.11: Výpočet železobetonových nosníků a sloupů - STN

Výsledky

Grafický výstup může obsahovat více typů dat. Na obrazovce lze vykreslit:

 • Průřezové charakteristiky s výztuží nebo bez ní ajko: průřezová plocha, moment setrvačnosti apod.
 • Momenty, smykové síly, osovou sílu, přepočtené momenty, přepočtené smykové síly.
 • Podélnou výztuž (celkovou nebo základní a přídavnou), smykovou výztuž, procento vyztužení, hmotnost výztuže.

Posudek únosnosti

Posouzení kapacity počítá extrémní dovolenou interakci mezi normálovou silou N a ohybovými momenty My a Mz. Teoreticky je tento diagram teoreticky prostorový, ale SCIA Engineer nabízí uživateli vodorovné a svislé řezy. Osa diagramu má osy pro normálovou sílu N, ohybový moment My a ohybový moment Mz.

Posudek napětí a přetvoření

Posudek napětí a přetvoření využívá zcela jinou metodou. Tato metoda využívá iterační výpočet k nalezení rovnováhy na základě vnitřních sil, průřezu, materiálových vlastností a polohy výztuže. Metoda však nespočte extrémy jako je tomu u interakčního diagramu, ale počítá pro průřez stav rovnováhy. Výpočet také zahrnuje výšku tlačené zóny betonu, křivosti, napětí, přetvoření a síly. Posudek napětí a přetvoření funguje pro každou interakci normálové síly s jednoosým nebo dvouosým ohybem.

Posouzení šířky trhlin

Posouzení šířky trhlin pro vybraný mezní stav použitelnosti je založeno na nutné ploše výztuže. Výsledkem posudku je šířka trhliny, minimální plocha výztuže pro kontrolovaný vznik trhlin, maximální průměr, maximální vzdálenost prutů výztuže a maximální vzdálenost mezi třmínky.

Konstrukční zásady

Posuzuje se minimální a maximální procento výztuže a také vzdálenost mezi pruty výztuže podélné a smykové výztuže.

Souhrnný posudek

V jednom kroku může uživatel provést více posudků, pokud použije „celkový posudek“. Touto cestou lze jednak ušetřit spoustu času a také získat lepší přehled o celkovém chování. Hlavní výhodou je, že uživatel je schopen provádět více posudků pro všechny typy 1D dílců v jednom kroku.